ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

Οι εργαστηριακοί έλεγχοι του προγράμματος περιλαμβάνουν τις ειδικές αναλύσεις και δοκιμές που περιγράφονται παρακάτω. Σε συνεννόηση με τους φορείς  του E-platon, στις ειδικές αναλύσεις μπορούν να προστεθούν και όποιες κλασσικές αναλύσεις δοκιμές επιθυμεί η συμμετάσχουσα επιχείρηση, έτσι ώστε να εξυπηρετήσει το πρόγραμμα επαλήθευσης του συστήματος που διατηρεί για την ασφάλεια των τροφίμων (HACCP).

Ο έλεγχος των δειγμάτων περιλαμβάνει:

  • Απομόνωση/ανίχνευση μικροβιακών στελεχών σε Listeria monocytogenes, Salmonella spp., Εντεροβακτήρια.
  • Φαινοτυπικό & μοριακό χαρακτηρισμό. Στην ανάλυση περιέχεται In vitro μελέτη στοιχείων που αφορούν τον φαινοτυπικό και μοριακό χαρακτηρισμό μικροβιακών στελεχών και για προσδιορισμό επιμολυντών.
  • Προσδιορισμό/ποσοτικοποίηση χημικών επιμολυντών  στα τρόφιμα.
  1. Νιτρικά
  2. Νιτρώδη άλατα
  3. Νιτροζαμινες
  4. PAH’s
  • Πολυφασματικές εικόνες. Διεκπεραιώνεται απεικονιστική διαγνωστική σε νωπά κρεατοσκευάσματα  και έτοιμα προς κατανάλωση προϊόντα κρέατος υψηλής θερμικής επεξεργασίας.
Safety and Quality of Food

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

Τα δείγματα προς ανάλυση μπορεί να είναι τρόφιμα ή περιβαλλοντικά δείγματα ή επιφάνειες από τον χώρο παραγωγής.

Οι συμμετέχοντες στο E-platon  θα καθοδηγούνται από την ομάδα έργου πάνω σε θέματα δειγματοληψίας που θα σχετίζονται με:

  • Σύνταξη σχεδίου δειγματοληψίας
  • Ενημέρωση για τα δεδομένα ιχνηλασιμότητας

Το E-platon προτρέπει τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις να επιλέγουν δείγματα από κρίσιμα σημεία της παραγωγικής διαδικασίας. Η λεπτομερής τεκμηρίωση των συνθηκών δειγματοληψίας και η εμπιστευτική διαχείριση των πληροφοριών είναι κομβικής σημασίας για την επιτυχία του σκοπού του προγράμματος και την βελτίωση της αξιολόγησης κινδύνων. Ο εκάστοτε συμμετέχων οφείλει να λαμβάνει υπόψη των τεχνικών δειγματοληψίας και κάθε αναγκαίο έγγραφο ή πληροφορία που είναι απαραίτητη για την άριστη εκτέλεση του έργου. Ιδιαίτερα χρήσιμα κρίνονται στοιχεία σχετικά με την ιχνηλασιμότητα των τροφίμων που θα δειγματιστούν.

ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ

Το ερευνητικό πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες ερευνητές, το επιστημονικό προσωπικό και εργαζόμενοι έχουν  την υποχρέωση της εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας για όλες τις απόρρητες πληροφορίες της κάθε συμμετέχουσας επιχείρησης, περιλαμβανομένων των δεδομένων που θα συλλέγονται κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου καθώς και για τα αποτελέσματα των αναλύσεων.

Τα δείγματα που επιλέγονται να ελεγχθούν για τις ανάγκες του προγράμματος μπορεί να είναι τρόφιμα ή περιβαλλοντικά δείγματα και επιφάνειες από τον χώρο παραγωγής.

Το E-platon αναλαμβάνει την υποχρέωση της ορθής εκτέλεσης και διεκπεραίωσης των σχετικών αναλύσεων που αφορούν τα προϊόντα που θα συλλέγονται από τις εγκαταστάσεις της κάθε συμμετέχουσας επιχείρησης. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων που εμπίπτουν στο πρόγραμμα και αφορούν αποκλειστικά τα προϊόντα της κάθε συμμετέχουσας επιχείρησης,  θα γνωστοποιούνται ηλεκτρονικά στο αρμόδιο τμήμα της κάθε συμμετέχουσας επιχείρησης και θα αποτελούν ιδιοκτησία της.

Η διαχείριση των δεδομένων, εντύπων και ψηφιακών δίνεται σύμφωνα με τους κανόνες καλής εργαστηριακής πρακτικής για την διαφύλαξη της ακεραιότητας των δεδομένων.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο