ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το έργο είναι δομημένο  σε ενότητες εργασίας με σκοπό την επικοινωνία με την βιομηχανία τροφίμων, την διεξαγωγή των εργαστηριακών ελέγχων και την ανάπτυξη της διαδικτυακής πλατφόρμας.

Μέσω του call center,  θα παρέχεται ένα κέντρο διαδραστικής επικοινωνίας και ενημέρωσης. Οι χειριστές του κέντρου επικοινωνίας είναι απευθείας προσβάσιμοι μέσω τηλεφώνου +30-210-4171597 και e-mail  στο       info@e-platon.com

Για την διεξαγωγή των δοκιμών οι ενότητες εργασίας περιλαμβάνουν σειρά εξειδικευμένων ελέγχων.

Αρχικά πραγματοποιείται  μικροβιολογική εξέταση δειγμάτων με σκοπο την αποτύπωση της υγιεινολογικής κατάστασης των τροφίμων και των επιφανειών επεξεργασίας και την ταυτοποίηση ικανού αριθμού απομονώσεων από κάθε παθογόνο μικροοργανισμό. Ως μικροβιολογικοί δείκτες χρησιμοποιούνται μικροοργανισμοί όπως L. monocytogenes , Salmonella spp, Εντεροβακτήρια.

Τα απομονωμένα μικροβιολογικά στελέχη εξετάζονται ως προς τα φαινοτυπικά και γονοτυπικά τους χαρακτηριστικά με στόχο την συσχέτιση αποτελεσμάτων με δεδομένα απομόνωσης (προέλευση, χρόνος απομόνωσης, γεωγραφική περιοχή) και την δημιουργία «δικτύου» χαρακτηριστικών ιδιοτήτων για την ταυτοποίηση της προέλευσης ενός στελέχους.

Παράλληλα ανάλογα με την επεξεργασία που έχουν υποστεί τα τρόφιμα, επιλεγμένα δείγματα τροφίμων ελέγχονται ως προς την παρουσία χημικών επιμολυντών ή προσθέτων όπως Νιτρικά, Νιτρώδη άλατα, Νιτροζαμίνες και Πολυ-Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες (PAH’s) με στόχο τον προσδιορισμό και ποσοτικοποίηση των συγκεκριμένων χημικών επιμολυντών/προσθέτων.

Μία νέα απεικονιστική τεχνολογία αποτελεί ειδική ενότητα εργασίας και αποσκοπεί στον προσδιορισμό της ποιότητας και της ασφάλειας συνολικής ποιότητας του δείγματος. Μέσω της πολυφασματικής απεικόνισης πραγματοποιείται ακριβής και αξιόπιστη ανίχνευση χημικών ουσιών και ξένων υλικών των δειγμάτων. Η φασματική απεικόνιση πραγματοποιείται με την χρήση του Videometer, που θα καθορίσει  την πιθανή συσχέτιση των πολυφασματικών εικόνων με μικροβιολογικά/χημικά χαρακτηριστικά του δείγματος.

Οι εργαστηριακές δοκιμές παράγουν πλήθος δεδομένων τα οποία θα συγκεντρωθούν σε μία αρχική βάση δεδομένων και μετέπειτα να αναλυθούν στατιστικά. Η πολυ-μεταβλητή στατιστική ανάλυση δεδομένων αποτελεί ειδική ενότητα εργασίας. Στατιστικά εργαλεία και τεχνικές θα εφαρμοστούν για την αξιολόγηση των δεδομένων και την ανάδειξη επιθυμητών πληροφοριών ως προς την ποιότητα και την ασφάλεια προϊόντων στην Βιομηχανία τροφίμων.

Η ανάπτυξη της βάσης δεδομένων E-platon, θα λαμβάνει χώρα σε ένα φιλικό διαδικτυακό περιβάλλον, όπου ο χρήστης θα έχει πρόσβαση στην εμπιστευτικά «χαρτογραφημένη» πληροφορία του συνόλου των ελεγμένων δειγμάτων. Ο χρήστης θα είναι σε θέση να καταχωρεί τα εργαστηριακά δεδομένα των δικών του προϊόντων και να επεξεργάζεται στατιστικά το σύνολο των πληροφοριών.

Η διαδικτυακή πλατφόρμα θα δίνει την δυνατότητα στους εγγεγραμμένους χρήστες να την ενημερώνουν με δεδομένα από άλλα παθογόνα γένη βακτηρίων, γονοτυπικών ή φαινοτυπικών δεδομένων είτε από άλλους χημικούς επιμολυντές. Μέσω της συνεχούς ενημέρωσης η βάση δεδομένων E-platon θα επεκτείνεται θα διευρύνεται το πεδίο χρήσης και θα ενισχύεται η εγκυρότητα των αποτελεσμάτων.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο