ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Οι τεχνολογίες ελέγχου που εμπλέκονται στην παραγωγή των δεδομένων, περιλαμβάνουν ένα σύνολο σύγχρονων μεθοδολογιών:

Βήμα 1ο

Θα πραγματοποιηθεί η αποτύπωση της υγιεινολογικής και χημικής κατάστασης των τροφίμων μέσω κλασσικών μικροβιολογικών μέθοδων, φωτομετρίας (UV-VIS) και χρωματογραφικών τεχνικών (HPLC, GC-MS).

Βήμα 2ο

Απομονωμένα μικροβιακά στελέχη παθογόνων μικροοργανισμών θα χαρακτηριστούν περαιτέρω με τυποποιητικές μεθόδους. Τα φαινοτυπικά και μοριακά χαρακτηριστικά των δειγμάτων θα συνδυαστούν για την τυποποίηση διαφορετικών μικροβιακών στελεχών. Στόχος της διαδικασίας είναι η διερεύνηση της επιδημιολογικής επιτήρησης των στελεχών με τα δεδομένα απομόνωσης (τρόφιμο, προέλευση, χρόνος απομόνωσης, γεωγραφική περιοχή) για την άμεση συσχέτιση της πηγής και της πορείας της μικροβιολογικής επιμόλυνσης, από την μονάδα επεξεργασίας του τροφίμου μέχρι και το τρόφιμο.

Βημα 3ο

Εφαρμογή ενός πολυφασματικού συστήματος ανάλυσης εικόνας (videometer) στα δείγματα των τροφίμων ως μέθοδος ταχείας ανάλυσης (screening method) των τροφίμων. Η χρήση των πολυφασματικών δεδομένων των τροφίμων θα χρησιμεύσει στην ανάπτυξη μιας καινοτόμου μη-καταστρεπτικής μεθόδου ταχείας ανάλυσης (screening method) των τροφίμων που θα στοχεύει στη συσχέτιση της πιθανής παρουσίας παθογόνων μικροοργανισμών ή/και χημικών επιμολυντών με τα πολυφασματικά δεδομένα των τροφίμων.

Όλα τα αναλυτικά (μικροβιολογικά, χημικά), φαινοτυπικά και πολυφασματικά δεδομένα που θα αφορούν στα προς εξέταση τρόφιμα θα συμπεριληφθούν στο E-platon. Τα δεδομένα αυτά, μέσω της εξατομικευμένης επεξεργασίας και διαδραστικής απεικόνισής τους σε αληθινό χρόνο από το χρήστη, με προηγμένες τεχνικές πολυμεταβλητής στατιστικής ανάλυσης, όπως PCA, PLSR και time series analysis, θα συνεισφέρουν στην συσχέτιση χημικών και μικροβιολογικών δεδομένων ασφάλειας του τροφίμου είτε με την προέλευση του εκάστοτε καταχωρημένου μικροβιακού στελέχους (μέσω των γενετικών και φαινοτυπικών χαρακτηριστικών του), είτε με τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του τροφίμου.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο