ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Στην υλοποίηση του ερευνητικού έργου E-platon συμμετέχουν ακαδημαϊκοί και ιδιωτικοί φορείς, η επιλογή των οποίων εγγυάται την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος και τη βιώσιμη αξιοποίηση των αποτελεσμάτων αυτού.